Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XL sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 19 grudnia 2013 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej  w Gryfinie na rok 2014 – DRUK Nr 1/XL

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

V. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2014 rok – DRUK Nr 2/XL

 1. dyskusja,
 2. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gryfino do partnerskiego programu „Szczecin przyjazny rodzinie” – DRUK Nr 3/XL

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Gryfino na lata 2014-2016” – DRUK Nr 4/XL

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok – DRUK Nr 5/XL

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na lat 30 nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino, w trybie  bezprzetargowym – DRUK Nr 6/XL

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w drodze przetargu nieograniczonego na okres 20 lat, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Sportowej 3, oznaczonej nr działki 3/4 w obrębie ewidencyjnym 5 m. Gryfino – DRUK Nr 7/XL

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino na lata 2012 -2015 z perspektywą do roku 2019”– DRUK Nr 8/XL

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Stare Brynki – DRUK Nr 9/XL

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębie 3 miasta Gryfino – Gryfino Nabrzeże – DRUK Nr 10/XL

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego – DRUK Nr 11/XL

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Gryfino wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Gryfinie – DRUK Nr 12/XL

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w Wełtyniu na dofinansowaniu zakupu zestawu ratownictwa technicznego – DRUK Nr 13/XL

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok – DRUK Nr 14/XL

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Rozpatrzenie skargi na działanie Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 15/XL

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX.  Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady

 • uwagi i zapytania.

XX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

XXI. Wolne wnioski i zakończenie sesji.