Materiały na sesję

 

 • DRUK Nr 1/XL - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej  w Gryfinie na rok 2014.
 • DRUK Nr 2/XL - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2014 rok.
 • DRUK Nr 3/XL - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gryfino do partnerskiego programu „Szczecin przyjazny rodzinie”.
 • DRUK Nr 4/XL - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Gryfino na lata 2014-2016”.
 • DRUK Nr 5/XL - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok.
 • DRUK Nr 6/XL - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na lat 30 nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino, w trybie  bezprzetargowym.
 • DRUK Nr 7/XL - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, w drodze przetargu nieograniczonego na okres 20 lat, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Sportowej 3, oznaczonej nr działki 3/4 w obrębie ewidencyjnym 5 m. Gryfino.
 • DRUK Nr 8/XL - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino na lata 2012 -2015 z perspektywą do roku 2019”.
 • DRUK Nr 9/XL - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Stare Brynki.
 • DRUK Nr 10/XL - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębie 3 miasta Gryfino – Gryfino Nabrzeże.
 • DRUK Nr 11/XL - Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
 • DRUK Nr 12/XL - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Gryfino wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o. w Gryfinie.
 • DRUK Nr 13/XL - Podjęcie uchwały w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w Wełtyniu na dofinansowaniu zakupu zestawu ratownictwa technicznego.
 • DRUK Nr 14/XL - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok.
 • DRUK Nr 15/XL - Rozpatrzenie skargi na działanie Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.