Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XXXV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z  dnia 27.06.2013

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe - przyjęcie protokołów: z XXXIII i XXXIV sesji

Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 18

 Za:

 Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Jolanta Witowska  

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Elżbieta Kasprzyk  Paweł Nikitiński  

Numer głosowania: 2
Sprawy regulaminowe - przyjęcie zmian w porządku obrad sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Janina Nikitińska
 Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski
 Jolanta Witowska      

Przeciw:

 Ryszard Radawiec

     

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre

 Elżbieta Kasprzyk

 Tomasz Namieciński

 Paweł Nikitiński

 Mieczysław Sawaryn

 

 

 

Numer głosowania: 3
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2012 oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2012 i nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. - przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2012
Radni głosowali następująco:  
Za: 7
Przeciw: 11
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Jarosław Kardasz
 Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak  

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Jolanta Witowska  

Wstrzymało się:

 Ryszard Radawiec

     

Nie głosowało:

 Magdalena Chmura-Nycz

     

Numer głosowania: 4
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2012 oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2012 i nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. - przyjęcie  sprawozdania finansowego Gminy Gryfino
Radni głosowali następująco:  
Za: 6
Przeciw: 11
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Jacek Kawka
 Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak    

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Jolanta Witowska  

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Jarosław Kardasz  Ryszard Radawiec  

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok" oraz "Sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku"
Radni głosowali następująco:  
Za: 4
Przeciw: 12
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 2
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Jerzy Piasecki

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Eugeniusz  Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

 Jarosław Kardasz  Ryszard Radawiec    

Nie głosowało:

 Rafał Guga  Jacek Kawka    

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek Suchomski  Jolanta Witowska    

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Jacek Kawka  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak

Wstrzymało się:

 Jarosław Kardasz  Ryszard Radawiec    

Numer głosowania: 7
Drugie głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.
Radni głosowali następująco:  
Za: 9
Przeciw: 9
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

 Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski
 Jolanta Witowska      

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Jacek Kawka  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Eugeniusz  Robak      

Wstrzymało się:

 Jarosław Kardasz  Ryszard Radawiec    

Numer głosowania: 8
Trzecie głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Jolanta Witowska  

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak

Wstrzymało się:

 Ryszard Radawiec

     

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/245/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2013 rok. - Druk Nr 2/XXXV
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 6
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Ryszard Radawiec  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski
 Jolanta Witowska      

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Jacek Kawka
 Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak    

Nie głosowało:

 Magdalena Chmura-Nycz

     

Numer głosowania: 10
Rozpatrzenie skargi Pani Wandy Kozioł na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. - przegłosowanie projektu uchwały uznającego skargę za bezzasadną - Druk Nr 3/XXXV
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 6
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Jarosław Kardasz
 Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Jolanta Witowska

Przeciw:

 Paweł Nikitiński

     

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska    

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa, w drodze darowizny, gminnych nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5. - Druk Nr 5/XXXV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Jolanta Witowska  

Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie nadania regulaminu korzystania z miejsca przeznaczonego do kąpieli. - z autopoprawką Burmistrza - Druk Nr 6/XXXV
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Jolanta Witowska  

Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok. - Druk Nr 7/XXXV
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Janusz Skrzypiński
 Marek Suchomski  Jolanta Witowska    

Wstrzymało się:

 Mieczysław Sawaryn

     

Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino ­ w obrębie Pniewo. - Druk Nr 8/XXXV
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski
 Jolanta Witowska      

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Elżbieta Kasprzyk    

Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 4/1, 7/1, 7/3, 7/4, 7/5 i 7/6 w obrębie Pniewo. - Druk Nr 9/XXXV
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski
 Jolanta Witowska      

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Elżbieta Kasprzyk    

Numer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Gryfino”. - Druk Nr 10/XXXV
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski
 Jolanta Witowska      

Wstrzymało się:

 Elżbieta Kasprzyk

 Paweł Nikitiński

 

 

Numer głosowania: 17
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gryfino do Związku Portów i Przystani Jachtowych ­ Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. - Druk Nr 11/XXXV
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Janina Nikitińska  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek Suchomski  Jolanta Witowska    

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Elżbieta Kasprzyk  Tomasz Namieciński  Paweł Nikitiński

Nie głosowało:

 Rafał Guga

     

Numer głosowania: 18
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok. - Druk Nr 12/XXXV
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 1
Obecni: 18

 Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Krzysztof Hładki
 Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Janusz Skrzypiński  Jolanta Witowska  

Wstrzymało się:

 Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn    

Nie głosowało:

 Rafał Guga

     

Numer głosowania: 19
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok. - Druk Nr 13/XXXV
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 1
Obecni: 18

Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz
 Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Janusz Skrzypiński
 Jolanta Witowska      

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Mieczysław Sawaryn

Nie głosowało:

 Rafał Guga