Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXXV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 27 czerwca 2013 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołów: z XXXIII i XXXIV sesji.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

IV. Wystąpienie przedstawicieli Stowarzyszenia Mieszkańców Drzenina „Nasz Drzenin” w sprawie budowy fermy norek.

V. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2012 oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2012 i nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

 1. sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2012 – DRUK Nr 1/XXXV
 2. sprawozdanie finansowe Gminy Gryfino – DRUK Nr 1-1/XXXV
 3. stanowiska Komisji Rady
 4. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 r. wraz z wnioskiem w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino
 5. przedstawienie opinii RIO dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok
 6. przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
 7. dyskusja
 8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego  z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 r. i sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.
 9. podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium z wykonania budżetu za 2012 rok.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/245/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2013 rok – DRUK Nr 2/XXXV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Rozpatrzenie skargi Pani Wandy Kozioł na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 3/XXXV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II – DRUK Nr 4/XXXV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa, w drodze darowizny, gminnych nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5 – DRUK Nr 5/XXXV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie nadania regulaminu korzystania z miejsca przeznaczonego do kąpieli – DRUK Nr 6/XXXV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok – DRUK Nr 7/XXXV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – w obrębie Pniewo – DRUK Nr 8/XXXV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 4/1, 7/1, 7/3, 7/4, 7/5 i 7/6  w obrębie Pniewo – DRUK Nr 9/XXXV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Gryfino” – DRUK Nr 10/XXXV.*

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gryfino do Związku Portów i Przystani Jachtowych – Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego – DRUK Nr 11/XXXV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XVII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. III.

XVIII. Wolne wnioski i zakończenie sesji.