Materiały na sesję

 

 1. DRUK Nr 1/XXXV - sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2012.
 2. DRUK Nr 1-1/XXXV - sprawozdanie finansowe Gminy Gryfino.
 3. DRUK Nr 2/XXXV - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/245/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2013 rok.
 4. DRUK Nr 3/XXXV - Rozpatrzenie skargi Pani Wandy Kozioł na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
 5. DRUK Nr 4/XXXV - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II.
 6. DRUK Nr 5/XXXV - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa, w drodze darowizny, gminnych nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5.
 7. DRUK Nr 6/XXXV - Podjęcie uchwały w sprawie nadania regulaminu korzystania z miejsca przeznaczonego do kąpieli.
 8. DRUK Nr 7/XXXV - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok.
 9. DRUK Nr 8/XXXV - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – w obrębie Pniewo.
 10. DRUK Nr 9/XXXV - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 4/1, 7/1, 7/3, 7/4, 7/5 i 7/6  w obrębie Pniewo.
 11. DRUK Nr 10/XXXV - Podjęcie uchwały w sprawie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Gryfino”.
 12. DRUK Nr 11/XXXV - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gryfino do Związku Portów i Przystani Jachtowych – Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.