Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXXIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 25 kwietnia 2013 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na temat działań Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie dotyczących relokacji Targowiska Miejskiego w Gryfinie na teren 22.ZPs (działka nr 223/24).

IV. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – DRUK Nr 1/XXXIII

 • uwagi i wnioski.

V. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. I Liceum Profilowanego w Gryfinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – DRUK Nr 2/XXXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Podróżników Polskich w Gryfinie – DRUK Nr 3/XXXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino – DRUK Nr 4/XXXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino – DRUK Nr 5/XXXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino – DRUK Nr 6/XXXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – DRUK Nr 7/XXXIII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI.  Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady

 • uwagi i zapytania.

XII. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

XIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. XII.

XIV. Wolne wnioski i zakończenie sesji.