Wyniki głosowania - część II z 12.04.2013

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z c.d. XXXII sesji Rady Miejskiej, z dnia 12.04.2013

 

Numer głosowania: 1
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/143/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie odpłatności za posiłki w stołówkach zorganizowanych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Gryfino. - Druk Nr 10/XXXII -  przegłosowanie wycofania projektu uchwały z porządku obrad sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 18

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

 Tomasz Namieciński      

Nie głosowało:

 Rafał Guga      

Numer głosowania: 2
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/228/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino. - nowa wersja - Druk Nr 6/XXXII
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 3
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Krzysztof Hładki  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Tomasz Namieciński  Paweł Nikitiński  Mieczysław Sawaryn

Wstrzymało się:

 Eugeniusz Kuduk  Janina Nikitińska    

Nie głosowało:

 Rafał Guga  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka  

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/263/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - nowa wersja - Druk Nr 7/XXXII
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 2
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Krzysztof Hładki  Eugeniusz Kuduk
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Janusz Skrzypiński
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Przeciw:

 Elżbieta Kasprzyk  Tomasz Namieciński  Paweł Nikitiński  Mieczysław Sawaryn

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Janina Nikitińska    

Nie głosowało:

 Rafał Guga  Jacek Kawka    

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/230/12 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - Druk Nr 8/XXXII
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Przeciw:

 Mieczysław Sawaryn      

Wstrzymało się:

 Paweł Nikitiński      

Nie głosowało:

 Jacek Kawka      

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia kierunków działań burmistrza w sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych z rozwojem energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie Gminy Gryfino. - z poprawkami wnioskodawców - Druk Nr 9/XXXII
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas  Jacek Kawka