Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XXXI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 26.02.2013

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołu z XXIX sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 16

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Krzysztof Hładki
 Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Janina Nikitińska  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Wstrzymało się:

 Paweł Nikitiński

     

Nie głosowało:

 Jacek Kawka

     

Numer głosowania: 2
Sprawy regulaminowe. - przegłosowanie zmian w porządku obrad sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz  Robak  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Przeciw:

 Mieczysław Sawaryn

     

Nie głosowało:

 Ewa De La Torre

     

Numer głosowania: 3
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na 15 lat nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino, w trybie bezprzetargowym, na rzecz Członków Stowarzyszenia „Wodnik” w Gryfinie. -
Druk Nr 3/XXXI
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Janina Nikitińska
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Elżbieta Kasprzyk  Paweł Nikitiński  

Numer głosowania: 4
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego nr 2 w budynku nr 12 w m. Sobieradz. - Druk Nr 4/XXXI
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre

     

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino od osoby fizycznej udziału 1 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino. - Druk Nr 5/XXXI
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Parsówek. - Druk Nr 6/XXXI
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Przeciw:

 Paweł Nikitiński

     

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/189/12 z dnia 18 czerwca 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. 1, 2 i 3 miasta Gryfino, dla terenu cmentarza komunalnego w obrębie nr 2 miasta Gryfino. - Druk Nr 7/XXXI
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Jacek Kawka
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Wstrzymało się:

 Elżbieta Kasprzyk

     

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie nr 3 miasta Gryfino ­ dz. nr 49, ul. Flisacza. - Druk Nr 8/XXXI
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Wstrzymało się:

 Ewa De La Torre  Elżbieta Kasprzyk    

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino. - głosowanie za wycofaniem projektu uchwały z porządku obrad - Druk Nr 9/XXXI
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Jarosław Kardasz
 Jacek Kawka  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Tomasz Namieciński

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz

     

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. - głosowanie za wycofaniem projektu uchwały z porządku obrad -Druk Nr 10/XXXI
Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 2
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz

Przeciw:

 Paweł Nikitiński  Marek Suchomski    

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Jolanta Witowska    

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/120/2011 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. - Druk Nr 14/XXXI
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak
 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz    

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec  Mieczysław Sawaryn

Wstrzymało się:

 Marek Suchomski  Jolanta Witowska    

Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok. - Druk Nr 15/XXXI
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz    

Nie głosowało:

 Jolanta Witowska

     

Numer głosowania: 13
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2012 Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. - Druk Nr 11/XXXI
Radni głosowali następująco:  
Za: 11
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 3
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Janina Nikitińska  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Zenon Trzepacz  

Przeciw:

 Mieczysław Sawaryn      

Wstrzymało się:

 Elżbieta Kasprzyk  Tomasz Namieciński  Paweł Nikitiński  Marek Suchomski

Nie głosowało:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Jolanta Witowska  

Numer głosowania: 14
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Podróżników Polskich w Gryfinie. - Druk Nr 12/XXXI
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 5
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Jarosław Kardasz  Jacek Kawka
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Elżbieta Kasprzyk      

Wstrzymało się:

 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  

Numer głosowania: 15
Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Gryfinie - Druk Nr 13/XXXI
Radni głosowali następująco:  
Za: 6
Przeciw: 6
Wstrzymało się: 8
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Krzysztof Hładki  Jacek Kawka  Tomasz Namieciński  Ryszard Radawiec
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz    

Przeciw:

 Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jerzy Piasecki  Mieczysław Sawaryn    

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Eugeniusz  Robak  Janusz Skrzypiński  Jolanta Witowska

Numer głosowania: 16
Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Gryfinie - ponowne głosowanie nad projektem uchwały - Druk Nr 13/XXXI
Radni głosowali następująco:  
Za: 6
Przeciw: 6
Wstrzymało się: 7
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Krzysztof Hładki  Jacek Kawka  Tomasz Namieciński  Marek Suchomski
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Przeciw:

 Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jerzy Piasecki  Mieczysław Sawaryn    

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Janusz Skrzypiński  

Nie głosowało:

 Ewa De La Torre