Materiały na sesję

 1. DRUK Nr 1/XXXI - Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za 2012 rok.
 2. DRUK Nr 2/XXXI - Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie za 2012 rok.
 3. DRUK Nr 3/XXXI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na 15 lat nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino, w trybie bezprzetargowym, na rzecz Członków Stowarzyszenia „Wodnik” w Gryfinie.
 4. DRUK Nr 4/XXXI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego nr 2 w budynku nr 12 w m. Sobieradz.
 5. DRUK Nr 5/XXXI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino od osoby fizycznej udziału ½ części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino.
 6. DRUK Nr 6/XXXI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Parsówek
 7. DRUK Nr 7/XXXI - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/189/12 z dnia 18 czerwca 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. 1, 2 i 3 miasta Gryfino, dla terenu cmentarza komunalnego w obrębie nr 2 miasta Gryfino.
 8. DRUK Nr 8/XXXI - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie nr 3 miasta Gryfino – dz. nr 49, ul. Flisacza.
 9. DRUK Nr 9/XXXI - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino.
 10. DRUK Nr 10/XXXI - Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
 11. DRUK Nr 11/XXXI - Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2012 Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
 12. DRUK Nr 12/XXXI - Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Podróżników Polskich w Gryfinie.
 13. DRUK Nr 13/XXXI - Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Młodzieżowego Ośrodka Sportowego  w Gryfinie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Gryfinie