Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXXI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 26 lutego 2013 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XXIX sesji.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za 2012 rok – DRUK Nr 1/XXXI

 • uwagi i wnioski.

IV. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie za 2012 rok – DRUK Nr 2/XXXI

 • uwagi i wnioski.

V. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na 15 lat nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino, w trybie bezprzetargowym, na rzecz Członków Stowarzyszenia „Wodnik” w Gryfinie – DRUK Nr 3/XXXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu niemieszkalnego nr 2 w budynku nr 12 w m. Sobieradz – DRUK Nr 4/XXXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino od osoby fizycznej udziału ½ części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino – DRUK Nr 5/XXXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Parsówek – DRUK Nr 6/XXXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/189/12 z dnia 18 czerwca 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. 1, 2 i 3 miasta Gryfino, dla terenu cmentarza komunalnego w obrębie nr 2 miasta Gryfino – DRUK Nr 7/XXXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie nr 3 miasta Gryfino – dz. nr 49, ul. Flisacza – DRUK Nr 8/XXXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – DRUK Nr 9/XXXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa – DRUK Nr 10/XXXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2012 Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino – DRUK Nr 11/XXXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Podróżników Polskich w Gryfinie – DRUK Nr 12/XXXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Młodzieżowego Ośrodka Sportowego  w Gryfinie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Gryfinie – DRUK Nr 13/XXXI.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI.  Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XVII. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

XVIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. XVII.

XIX. Wolne wnioski i zakończenie sesji.