Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XXX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 31.01.2013

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołu

Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Wstrzymało się:

 Paweł Nikitiński

     

Numer głosowania: 2
Sprawy regulaminowe. - przegłosowanie zmiany porządku obrad
Radni głosowali następująco:  
Za: 13
Przeciw: 7
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz  Robak  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Mieczysław Sawaryn  

Numer głosowania: 3
Wprowadzenie autopoprawek do projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2013 oraz do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2013-2033. - przegłosowanie projektu budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok z autoporawkami Burmistrza Miasta i Gminy
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Mieczysław Sawaryn

Numer głosowania: 4
Wprowadzenie autopoprawek do projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2013 oraz do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2013-2033. - przegłosowanie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2013-2033
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Mieczysław Sawaryn

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2012 rok. - Druk Nr 2/XXX
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Gryfino pod drogi publiczne gminne. - Druk Nr 3/XXX
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. - przegłosowanie wniosku radnego Rafała Gugi
Radni głosowali następująco:  
Za: 6
Przeciw: 12
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Jarosław Kardasz
 Jacek Kawka  Eugeniusz  Robak    

Przeciw:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas  Jolanta Witowska    

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. - przegłosowanie wniosków: Komisji Rewizyjnej i Komsiji Budżetu
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 6
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński
 Janina Nikitińska  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka    

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas  Paweł Nikitiński    

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. - z przyjętymi wnioskami: Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu - Druk Nr 4/XXX
Radni głosowali następująco:  
Za: 12
Przeciw: 6
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Ryszard Radawiec  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga  Krzysztof Hładki
 Jarosław Kardasz  Eugeniusz  Robak    

Wstrzymało się:

 Jacek Kawka  Paweł Nikitiński    

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gryfino. - Druk Nr 5/XXX
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. - Druk Nr 6/XXX
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 1
Obecni: 19

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Eugeniusz Kuduk  Tomasz Namieciński  Janina Nikitińska  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Wstrzymało się:

 Paweł Nikitiński

     

Nie głosowało:

 Kazimierz Fischbach