Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XXVIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 29 listopada 2012 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe.

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XXV sesji.

II. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

III. Wystąpienie Wójta Gminy Raciechowice Pana Marka Gabzdyla z okazji 10-lecia partnerskiej współpracy między Gminą Gryfino, a Gminą Raciechowice.

IV. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2011/2012 – DRUK Nr 1/XXVIII.

 • uwagi i zapytania.

V. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013 – DRUK Nr 2/XXVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym Radziszewo – DRUK Nr 3/XXVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – DRUK Nr 4/XXVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia gminy Gryfino ze Związku Gmin Dolnej Odry – DRUK Nr 5/XXVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – DRUK Nr 6/XXVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino – DRUK Nr 7/XXVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik– DRUK Nr 8/XXVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – DRUK Nr 9/XXVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gryfino – DRUK Nr 10/XXVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gryfino do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenie zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK Nr 11/XXVIII.\

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gryfino do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenie zadań własnych Gminy Gryfino z zakresu gospodarki komunalnej Gryfińskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK Nr 12/XXVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/502/09 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfino – DRUK Nr 13/XXVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Gryfino w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. – DRUK Nr 14/XXVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/11 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych – DRUK Nr 15/XXVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Nr XLIX/529/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski – DRUK Nr 16/XXVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XX. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Nr XXXIX/497/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych Parsówek, Drzenin, Sobieradz, z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe – DRUK Nr 17/XXVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/102/11 z dnia 29 września 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – w obrębie 5 miasta Gryfino – DRUK Nr 18/XXVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXII. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie  ul. Łużyckiej w Gryfinie – działki nr 125/3, 125/4 i 125/5 w obrębie 5 miasta Gryfino – DRUK Nr 19/XXVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXIII. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa – DRUK Nr 20/XXVIII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXIV. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XXV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

XXVI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. XXV.

XXVII. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych w roku 2012.

XXVIII. Wolne wnioski i zakończenie sesji.