Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
na posiedzeniu w dniu 3 października 2012r. godz. 800

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołów 18/12, 19/12.

II. Analiza założeń do uchwał okołobudżetowych na rok 2013 w zakresie podatków  i opłat lokalnych oraz taryf za wodę i ścieki.

III. Ocena realizacji strategicznych umów związanych z inwestycjami Parku Przemysłowego w Gardnie i Nabrzeża w Gryfinie ( umowy, aneksy do umów, zakres prac)

IV. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 30 września 2012

V. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. – DRUK  Nr 1/XXVI.

VI. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. przyjęcia zmian treści Statutu Związku Gmin Dolnej Odry – DRUK Nr 2/XXVI.
  2. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gryfino – DRUK Nr 3/XXVI.
  3. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino – DRUK Nr 4/XXVI.
  4. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XLIX/529/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. – DRUK Nr 5/XXVI.
  5. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXXIX/497/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 16 sierpnia 2005 r. – DRUK Nr 6/XXVI.
  6. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok – DRUK Nr 7/XXVI.

VII. Wolne wnioski i informacje.