Wyniki głosowania - część I z 18.06.2012

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z XXII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 18.06.2012

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. 2. przyjęcie protokołów: z XX i XXI sesji. -

 

Radni głosowali następująco:  
Za: 16
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 16

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz

Numer głosowania: 2
Zgłaszanie wniosków Komisji Rady. - za wnioskami komisji: zmiana porządku obrad - wprowadzenie wniosku Komisji Rady 
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 3
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz
 Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska    

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Jacek Kawka  Eugeniusz  Robak  

Wstrzymało się:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Marek Suchomski  

Numer głosowania: 3
Zgłaszanie wniosków Komisji Rady. - przegłosowanie projektu uchwały Komisji Rewizyjnej
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 10
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz    

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak
 Marek Suchomski  Jolanta Witowska    

Numer głosowania: 4
Zgłaszanie wniosków Komisji Rady. - ponowne przegłosowanie projektu uchwały Komisji Rewizyjnej
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 10
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk  Eugeniusz Kuduk
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Ryszard Radawiec  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz    

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Jerzy Piasecki  Eugeniusz  Robak
 Marek Suchomski  Jolanta Witowska    

Numer głosowania: 5
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012. - Druk Nr 1/XXII (z autopoprawką)
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Numer głosowania: 6
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. 1, 2 i 3 miasta Gryfino, dla terenu cmentarza komunalnego w obrębie nr 2 miasta Gryfino. - Druk Nr 2/XXII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin ­ tereny produkcyjno-usługowe Gryfino. - Druk Nr 3/XXII
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Eugeniusz Kuduk  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Nie głosowało:

 Jacek Kawka

     

Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt. - z autopoprawką  - Druk Nr 4/XXII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLV/502/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfino. - wniosek Pawła Nikitinskiego zmiana stawki
Radni głosowali następująco:  
Za: 7
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 5
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Eugeniusz Kuduk  Janina Nikitińska
 Paweł Nikitiński  Eugeniusz  Robak  Zenon Trzepacz  

Przeciw:

 Kazimierz Fischbach  Jarosław Kardasz  Jacek Kawka  Jerzy Piasecki
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Jolanta Witowska

Wstrzymało się:

 Magdalena Chmura-Nycz  Tadeusz Figas  Rafał Guga  Elżbieta Kasprzyk
 Ryszard Radawiec      

Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLV/502/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfino. - Druk Nr 5/XXII
Radni głosowali następująco:  
Za: 7
Przeciw: 10
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Jarosław Kardasz  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Marek Suchomski  Jolanta Witowska  

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Krzysztof Hładki  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Eugeniusz  Robak
 Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński    

Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Eugeniusz Kuduk  Zenon Trzepacz  

Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/180/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna. - Druk Nr 6/XXII
Radni głosowali następująco:  
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 20

Za:

 Magdalena Chmura-Nycz  Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach
 Rafał Guga  Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk
 Jacek Kawka  Eugeniusz Kuduk  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński
 Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn
 Janusz Skrzypiński  Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska

Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gryfino. - przegłosowanie wniosku Komisji Budżetu
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 3
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Rafał Guga
 Krzysztof Hładki  Jarosław Kardasz  Elżbieta Kasprzyk  Jacek Kawka
 Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki  Ryszard Radawiec
 Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński  Zenon Trzepacz
 Jolanta Witowska      

Nie głosowało:

 Magdalena Chmura-Nycz  Eugeniusz Kuduk  Marek Suchomski  

Numer głosowania: 13
Przegłosowanie wniosku o przerwę w sesji - PRZERWA DO DNIA  28 czerwca 2012r. do godz. 900
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 4
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1
Obecni: 20

Za:

 Ewa De La Torre  Tadeusz Figas  Kazimierz Fischbach  Krzysztof Hładki
 Elżbieta Kasprzyk  Janina Nikitińska  Paweł Nikitiński  Jerzy Piasecki
 Ryszard Radawiec  Eugeniusz  Robak  Mieczysław Sawaryn  Janusz Skrzypiński
 Marek Suchomski  Zenon Trzepacz  Jolanta Witowska  

Przeciw:

 Magdalena Chmura-Nycz  Rafał Guga  Jarosław Kardasz  Jacek Kawka

Nie głosowało:

 Eugeniusz Kuduk