Rok 2011
Data ogłoszenia:2011-07-18
Tytuł:Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Załącznik do Zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
Nr 0050.89.2011
z dnia 14 lipca 2011 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia,
w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 • zadanie nr K/11/2011
  Popularyzowanie wiedzy na temat historii miasta Gryfina i okolicznych miejscowości m.in. poprzez organizację wystaw tematycznych.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 20.000 zł,
   
 • zadanie nr K/12/2011
  Integracja środowisk sybirackich z gminy Gryfino, w tym czynny udział w uroczystościach gminnych i państwowych.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 8.000 zł.
   
 • zadanie nr Z/08/2011
  Opieka paliatywna nad dziećmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi z terenu gminy Gryfino.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 11.000 zł,
   
 • zadanie nr PS/01/2011
  Zapewnienie bezpłatnej żywności osobom ubogim, bezdomnym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Gryfino.
  - kwota przeznaczona z budżetu gminy na realizację zadania wynosi 8.000 zł
 1. Postępowanie konkursowe i zasady przyznawania dotacji na realizację zadania określają przepisy:
  1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536),
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonanego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25),
  3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
    
 2. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:
  O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
   
 3. Termin realizacji zadania:
  Zadania przeznaczone jest do realizacji w drodze zlecenia w terminie od dnia popisania umowy do 31 grudnia 2011 r.
   
 4. Warunki realizacji zadania:
  1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
   1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Gryfino,
   2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
   3. przedstawią w terminie prawidłowo sporządzoną ofertę na stosownym formularzu [Załącznik 1].

Uwaga: Forma realizacji zadań – wspieranie. Wymagany jest wkład własny w wysokości co najmniej 10% wartości dotacji, w tym co najmniej 5% wkładu finansowego. Dopuszczalne jest wykazanie pozostałego wkładu własnego osobowego.

 1. Oferta powinna zawierać:
  • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, zawierający opis  i harmonogram planowanego działania,
  • termin i miejsce realizacji zadania,
  • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
  • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadanie dotyczy,
  • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, zapewniających wykonanie zadanie,
  • informację o wysokości środków finansowych własnych, a także uzyskanych na realizację tego zadania z innych źródeł,
  • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 2. Do oferty należy dołączyć:
  • aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
  • aktualny statut,
  • dokument upoważniający daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dotyczy podmiotów,  które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji  o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu bądź wskazują inne osoby,
  • aktualne pełnomocnictwo do składania wniosku o dotację na realizację zadania, podpisywania umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywanie ich rozliczeń – dotyczy podmiotów, które działają na danym terenie na zasadzie oddziału terenowego, koła lub filii i nie mają osobowości prawnej,
 3. Podmioty, o których mowa w pkt II, uprawnione do składania oferty, mogą złożyć ofertę wspólną w której wskazuj się:
  • jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególni oferenci,
  • sposób reprezentacji podmiotów wobec organu administracji publicznej. 
   Podmioty składające ofertę wspólną zobowiązane są do przedłożenia umowy zawartej pomiędzy oferentami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.
 1. Oferty konkursowe należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie opatrzonej numerem konkursu, nazwą zadania oraz pieczątką organizacji w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, przy ul. 1 Maja 16 lub przesłać pocztą - decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w terminie do 8 sierpnia 2011r. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
 2. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
  1. Złożone w konkursie oferty przekazywane są do Wydziału merytorycznie odpowiedzialnego za ich realizację. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej. Komisja zapoznaje się z ofertami i przedkłada swoje opinie Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
  2. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino dokonuje wyboru ofert, biorąc pod uwagę:
   1. opinię komisji konkursowej,
   2. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, posiadane zasoby kadrowe
    i rzeczowe oraz doświadczenie w realizacji podobnego zadania,
   3. zgodność oferty z opisem zadania,
   4. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (ocena kalkulacji kosztów pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania),
   5. proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizował zadanie publiczne,
   6. wysokość środków własnych i publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
   7. rzetelność wykonania zadania i terminowość rozliczania dotacji w latach poprzednich.
  3. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zastrzega sobie prawo do dokonania zmian dotyczących zakresu  rzeczowego oraz kosztów w przedstawionym kosztorysie i harmonogramie.
  4. Kwoty na realizację zadań mogą ulec zmniejszeniu. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo do negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
  5. Ostateczną decyzję o wyborze ofert oraz wysokości udzielonego dofinansowania podejmie Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w formie Zarządzenia. Jawność konkursu ofert realizowana będzie przez   publikację wyników w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu  Miasta i Gminy w Gryfinie.
  6. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania  dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż podmiot lub jego reprezentanci utracą  zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające  wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
  7. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino może odwołać otwarty konkurs ofert w części lub w całości bez  podania przyczyny.
  8. Wszystkie podmioty, które złożą ofertę otrzymają pisemną informację o wynikach otwartego konkursu  ofert.
  9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
  10. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania regulować będzie  umowa, zawarta przed rozpoczęciem realizacji zadania.

Uwagi:

 1. Każda strona kopii składanych dokumentów powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby.
 2. Złożone oferty, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 3 dni od powiadomienia o brakach, zostaną automatycznie odrzucone.

 

INFORMACJA NA TEMAT ŚRODKÓW WYDATKOWANYCH
PRZEZ GMINĘ GRYFINO
NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
W ROKU 2010

zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).

Zadanie Kwota
Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci – opieka paliatywna nad dziećmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi z terenu gminy Gryfino. 10.000
Towarzystwo Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej - Popularyzowanie wiedzy na temat historii miasta Gryfina i okolicznych miejscowości. 30.000
Parafialny Zespół CARITAS – Organizacja spotkania wigilijnego dla osób ubogich i bezdomnych z terenu gminy Gryfino. 4.800
Parafialny Zespół CARITAS – Wydawanie jednorazowej pomocy żywnościowej w okresie Świąt Bożego Narodzenia dla osób ubogich i bezdomnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 6.000
Parafialny Zespół CARITAS – Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom ubogim, bezdomnym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 14.000

Aktualne:Nie
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych