Sesja nr XLIV

UCHWAŁA NR XLIV/552/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Budownictwa Komunalnego i Socjalnego w gminie Gryfino na lata 2004-2006.

UCHWAŁA NR XLIV/552/05
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 listopada 2005r.
 

w sprawie zmiany Programu Rozwoju Budownictwa Komunalnego i Socjalnego  w gminie Gryfino na lata 2004-2006.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441) i art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXV/345/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 9 września 2004r. w sprawie programu rozwoju budownictwa komunalnego i socjalnego w gminie Gryfino 2004-2006 zmienionej Uchwałą Nr XLII/543/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 października 2005r. dokonuje się zmiany treści załącznika nr 1 do uchwały, który przyjmuje brzmienie w treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Fischbach

 

Uzasadnienie

Uchwałą Nr XXV/345/04 z dnia 9 września 2004r. Rada Miejska uchwaliła Program Rozwoju Budownictwa Komunalnego i Socjalnego w gminie Gryfino na lata 2004-2006. Program określał potrzeby mieszkaniowe wspólnoty samorządowej według listy mieszkaniowej na 30.06.2004r. oraz ustalał działania Gminy w zakresie zaspokajania tych potrzeb przewidziane na lata 2004-2006.
Z końcem roku 2004 Gmina przejęła nieruchomości wraz z gruntami po zlikwidowanym Ośrodku Rehabilitacji Dziecięcej w Nowym Czarnowie na cele mieszkaniowe.
W związku z tym, iż program nie ujmował tych obiektów oraz planów związanych z adaptacją i wykorzystaniem tych terenów pod budownictwo, zachodzi konieczność dokonania stosownych zmian w treści programu stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały.

Sporządziła:
J. Major