Rejestr petycji - Rada Miejska

BOR.152.3.2020

 Nr petycji (CRP)  BOR.152.3.2020
 Data złożenia petycji  27.03.2020 r.
 Podmiot wnoszący petycję  Brak zgody na ujawnienie danych, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
 Przedmiot petycji  przyjęcie przez Radę Miejską uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem oraz zobowiązanie Burmistrza/Przewodniczącego Rady do: wykonania, opublikowania i przekazania uchwały dyrektorom gminnych szkół, przedszkoli, władzom powiatowym, wojewódzkim i krajowym
 Skan petycji    skan petycji BOR.152.3.2020
 Obowiązujący termin załatwienia petycji art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. ustawy o petycjach
 Faktyczny termin załatwienia petycji 27 sierpnia 2020 r.
 Przebieg postępowania Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i petycji, projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji przedłożony na XXII sesję RM, zdjęty z porządku obrad w związku z usunięciem braku formalnego przez podmiot wnoszący petycję
 Opinie w sprawie petycji  -
 Sposób załatwienia petycji Rada Miejska nie uwzględniła postulatów, uchwała nr XXIV/203/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27.08.2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem