Rejestr petycji - Burmistrz

3/2018

 Nr petycji (CRP)  CRP - 3/2018
 Data złożenia petycji  21.08.2018 r.
 Podmiot wnoszący petycję Brak zgody na ujawnienie danych, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach. 
 Przedmiot petycji Dokonanie zmian w projekcie budowu drogi na ul. Śląskiej w Gryfinie: - zwiększenie liczby miejsc parkingowych, - zmiana parametrów drogi (wypośrodkowanie, szerokość), - zaprojektowanie progów zwalniających, - obniżenie krawężnika, uwzględnienie dodatkowego zjazdu oraz poszerzenie pozostałych, zastąpienie pasu zieleni kostką brukową.
 Skan petycji skan petycji
 Obowiązujący termin załatwienia petycji 19.11.2018 r.
 Faktyczny termin załatwienia petycji 11.10.2018 r.
 Przebieg postępowania  
 Opinie w sprawie petycji  
 Sposób załatwienia petycji Pozostawienie petycji bez rozpatrzenia na podst. art.. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (petycja nie spełnia wymogów określonych w art.. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy) - brak oznaczenia osoby reprezentującej podmiot (grupę podmiotów) wnoszący petycję, brak wskazania miejsca zamieszkania/ adresu do korespondencji każdego z podmiotów wnoszących petycję.