Rok 2012 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.26.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXII sesji w dniu 18 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.26.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXII sesji w dniu 18 czerwca 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 18 czerwca 2012 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XXII/188/12 przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
XXII/189/12 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. 1, 2 i 3 miasta Gryfino, dla terenu cmentarza komunalnego w obrębie nr 2 miasta Gryfino Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XXII/190/12 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno-usługowe Gryfino Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XXII/191/12 wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
XXII/192/12 zmiany uchwały Nr XX/180/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 18 czerwca 2012 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na XXII sesji w dniu 18 czerwca 2012 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie wydziałów i jednostek odpowiedzialnych za ich realizację.