Rok 2012 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.29.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXII i XXIII sesji w dniu 28 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.29.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 lipca 2012 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXII i XXIII sesji w dniu 28 czerwca 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesjach w dniu 18 czerwca 2012 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XXII/193/12 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Gryfino Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XXII/194/12 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok Skarbnik Miasta i Gminy
XXII/195/12 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok Skarbnik Miasta i Gminy
XXII/196/12 wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2012-2025 Skarbnik Miasta i Gminy
XXII/197/12 rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Gryfinie Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
XXII/198/12 wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino od Spółki Akcyjnej „Polskie Koleje Państwowe” w Warszawie, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wirów oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej linii kolejowej znajdujących się na tej nieruchomości, w zamian za wygaśnięcie części zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXII/199/12 udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji celowej Skarbnik Miasta i Gminy
XXII/200/12 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok Skarbnik Miasta i Gminy
XXIII/201/12 odwołania od Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie nieudzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2011 r. Biuro Obsługi Rady i Burmistrza

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesjach w dniu 28 czerwca 2012 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino
Beata Kryszkowska

 

UZASADNIENIE

Na XXII i XXIII sesji w dniu 28 czerwca 2012 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie wydziałów i jednostek odpowiedzialnych za ich realizację.