Rok 2012 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.10.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XVII sesji w dniu 16 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.10.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 lutego 2012 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XVII sesji w dniu 16 lutego 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 16 lutego 2012 roku odpowiada:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XVII/153/12 przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów, parlamentarzystów i samorządowców województwa zachodniopomorskiego w związku z brakiem planów inwestycyjnych Polskiej Grupy Energetycznej S.A. dotyczących Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie Biuro Obsługi Rady  i Burmistrza
XVII/154/12 przyjęcia apelu do Ministra Sprawiedliwości dotyczącego utrzymania rangi Sądu Rejonowego w Gryfinie Biuro Obsługi Rady i Burmistrza

§ 2. Odpowiedzialnemu wymienionemu w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 16 lutego 2012 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z.up. Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino

Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino
Beata Kryszkowska

UZASADNIENIE

Na XVII nadzwyczajnej sesji w dniu 16 lutego 2012 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie wydziałów
i jednostek odpowiedzialnych za ich realizację.