Rok 2012 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.42.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 października 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia zasad polityki rachunkowości i wprowadzenia zakładowego planu kont w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE NR 120.42.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 października 2012 roku


zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia zasad polityki rachunkowości i wprowadzenia zakładowego planu kont w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie: ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223  ze zmianami), a także art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1

Paragraf 27 zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 120.1.2011 z dnia 3 stycznia 2011 roku, zmienionego zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino nr 120.20.2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku, otrzymuje brzmienie:

 1. Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób trwały, bez pozostawienia miejsc pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany. Prowadząc księgi rachunkowe przy użyciu komputera stosuje się właściwe procedury i środki chroniące przed zniszczeniem, modyfikacją lub ukryciem zapisu.
  Zapis księgowy zawiera co najmniej:
  1. datę dokonania operacji gospodarczej,
  2. określenie rodzaju i numer identyfikacyjny dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu oraz jego datę, jeżeli ona różni się od daty dokonania operacji,
  3. zrozumiały tekst, skrót lub kod operacji, z tym że należy posiadać pisemne objaśnienia treści kodów i skrótów,
  4. kwotę i datę zapisu,
  5. oznaczenie kont, których dotyczy.
   Zapisów dotyczących operacji wyrażonych w walutach obcych dokonuje się w sposób umożliwiający ustalenie kwoty operacji w walucie polskiej i obcej.
   Zapisy w dzienniku i na kontach księgi głównej powinny być powiązane ze sobą w sposób umożliwiający ich sprawdzenie.
   Zapisy w księgach rachunkowych powinny być dokonane w sposób zapewniający ich trwałość, przez czas nie krótszy od wymaganego do przechowywania ksiąg rachunkowych.
 2. Przy realizacji zadań z udziałem środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych, jeżeli wymagane jest to w zawartej umowie o dofinansowanie, stosuje się zapisy księgowe w odrębnym oddziale księgowym księgi głównej, w odrębnym typie rejestrów księgowych wyodrębnionym dla każdego projektu, ze wskazaniem nazwy zadania w nazwie typu rejestru.
 3. Przy realizacji zadania pod nazwą ‘Obchody 800-lat Steklna poprzez organizację imprezy i forum integrujące powstanie nieformalnego Mikroregionu: Steklno, Śremsko, Gajki, Steklinko, Włodkowice i Zaborze’ stosuje się zapisy księgowe jak wymienione w punkcie 1 i 2, to znaczy zapisy księgowe dokonywane są w oddziale o nazwie 006, w rejestrze księgowym o nazwie 001, w typie rejestru o nazwie WB1 800 LAT Steklna.
 4. Przy realizacji zadania pod nazwą ‘Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników’ stosuje się zapisy księgowe jak wymienione w punkcie 1 i 2, to znaczy zapisy księgowe dokonywane są w oddziale o nazwie 006, w rejestrze księgowym o nazwie 001, w typie rejestru o nazwie WB4 Kształcenie Młodocianych.
 5. Przy realizacji zadania pod nazwą ‘Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie miejsca przeznaczonego do kąpieli nad jeziorem Steklno’ stosuje się zapisy księgowe jak wymienione w punkcie 1 i 2, to znaczy zapisy księgowe dokonywane są w oddziale o nazwie 006, w rejestrze księgowym o nazwie 001, w typie rejestru o nazwie WB5 Kąpielisko Steklno.
 6. Przy realizacji zadania pod nazwą ‘Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej km 717,5 – 718,6. Nabrzeże pasażerskie – północne i środkowe’ stosuje się zapisy księgowe jak wymienione w punkcie 1 i 2, to znaczy zapisy księgowe dokonywane są w oddziale o nazwie 006, w rejestrze księgowym o nazwie 001, w typie rejestru o nazwie WB7 Nabrzeże.
 7. Przy realizacji zadania pod nazwą ‘Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym w Gryfinie’ stosuje się zapisy księgowe jak wymienione w punkcie 1 i 2, to znaczy zapisy księgowe dokonywane są w oddziale o nazwie 006, w rejestrze księgowym o nazwie 001, w typie rejestru o nazwie WB9 Park Regionalny w Gryfinie.
 8. Przy realizacji zadania pod nazwą ‘Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino’ stosuje się zapisy księgowe jak wymienione w punkcie 1 i 2, to znaczy zapisy księgowe dokonywane są w oddziale o nazwie 006, w rejestrze księgowym o nazwie 001, w typie rejestru o nazwie WBA Kanalizacja Sanitarna w Aglomeracji Gryfino.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat