Rok 2012 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.24.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 120.24.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 czerwca 2012 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; zm: Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228;  z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240,  poz. 1429) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. zmienionego zarządzeniem Nr 120.32.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 czerwca 2011 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przygotowania i przeprowadzenia zamówień publicznych we wszystkich trybach dopuszczonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, w zakresie zadań Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych powołuje się Komisję Przetargową w składzie:

  1. Krystian Kosiński,
  2. Agnieszka Żelech
  3. Małgorzata Kida,
  4. Monika Kisielica,
  5. Aneta Sadowska.

§ 2. Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, a przypadku jego nieobecności Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino, we wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skierowanym do kierownika zamawiającego proponuje, spośród osób, o których mowa w § 1, osoby, które wezmą udział w pracach komisji w konkretnym postępowaniu ze wskazaniem funkcji, jaką będą w niej pełnić.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 0152-16/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku z koniecznością przeprowadzania zamówień publicznych dotyczących zadań prowadzonych przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, a także zmianami personalnymi w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych należy powołać Komisję Przetargową w tym wydziale w składzie:

  1. Krystian Kosiński
  2. Agnieszka Żelech
  3. Małgorzata Kida
  4. Monika Kisielica
  5. Aneta Sadowska.

Przygotował:
Krystian Kosiński