Rok 2012 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.43.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 października 2012 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXVI sesji w dniu 11 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.43.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 października 2012 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXVI sesji w dniu 11 października 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 11 października 2012 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie:   Wydział/jednostka:
XXVI/213/12 przyjęcia zmian treści Statutu Związku Gmin Dolnej Odry Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
XXVI/214/12 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gryfino Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
XXVI/215/12 wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XLIX/529/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r. Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XXVI/216/12 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 m. Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXVI/217/12 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok Skarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 11 października 2012 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na XXVI sesji w dniu 11 października 2012 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie wydziałów i jednostek odpowiedzialnych za ich realizację.