Rok 2012 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.44.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości zgodnie z wymogami normy PN – EN ISO 9001:2009

ZARZĄDZENIE Nr 120.44.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 października 2012 r.


w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości zgodnie z wymogami  normy PN – EN ISO 9001:2009

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,  Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,  Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Nr 567) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego zarządzeniami: Nr 120.32.2011 z dnia 28 czerwca 2011 r., Nr 120.35.2012 z dnia 13 września 2012 r., Nr 120.39.2012 r. z dnia 1 października 2012 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z realizacją Zarządzenia Nr 0152-22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie  z wymogami normy PN – EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie wprowadza się Politykę Jakości, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikom / kierownikom komórek organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 0152-28/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku z realizacją Zarządzenia Nr 0152-22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy PN – EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością należy wprowadzić do Polityki Jakości zapis dotyczący prowadzenia polityki proinwestycyjnej, jako jednego z celów strategicznych.
Proponuję uchylić zarządzenie Nr 0152-28/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009 i wprowadzić nowe.

Przygotowała:
Angelika Szulc – Koordynator ds. Systemu Zarządzania Jakością