Rok 2012 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.53.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXVIII sesji w dniu 5 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.53.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXVIII sesji w dniu 5 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 5 grudnia 2012 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XXVIII/242/12 odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XXVIII/243/12 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok Skarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 5 grudnia 2012 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino
Beata Kryszkowska

UZASADNIENIE

Na drugiej części XXVIII sesji w dniu 5 grudnia 2012 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie wydziałów odpowiedzialnych za ich realizację.