Rok 2012 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.6.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XVI sesji w dniu 30 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.6.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 lutego 2012 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XVI sesji w dniu 30 stycznia 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 stycznia 2012 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XVI/146/11 zaopiniowania propozycji powołania nowego obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Jeziora Wełtyńskie” Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska/

Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji

XVI/147/12 przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady od początku VI kadencji do 31 grudnia 2011 roku Biuro Obsługi Rady  i Burmistrza
XVI/148/12 przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 dla Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Wydział Organizacyjny
XVI/149/12 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału sołectwa Sobiemyśl i utworzenia sołectwa Parsówek Wydział Organizacyjny
XVI/150/12 uchwalenia „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Gryfino na lata 2009 – 2032 – AKTUALIZACJA I” Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
XVI/151/12 przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XVI/152/12 zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gryfino biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Gryfino Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 30 stycznia 2012 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na XVI sesji w dniu 30 stycznia 2012 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie wydziałów i jednostek odpowiedzialnych za ich realizację.