Rok 2012 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.50.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 03 grudnia 2012 r. zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 120.50.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 03 grudnia 2012 r.


zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r.  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniem  Nr 120.32.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 czerwca 2011 r., zarządzeniem Nr 120.35.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13 września 2012 r. oraz zarządzeniem Nr 120.39.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 01 października 2012 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W rocznym preliminarzu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 120.11.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniającego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie wprowadzam następujące zmiany:

  1. zwiększam środki finansowe w dziale III „WYDATKI” ust. 1, lit. f „na kupony podarunkowe lub paczki okolicznościowe” o kwotę 15850 zł (słownie: piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt zł) przeniesioną z działu III ust. 2, pkt 4 „wycieczki organizowane zbiorowo przez urząd dla wszystkich uprawnionych”,
  2. zmniejszam środki finansowe w dziale III „WYDATKI” ust 2, pkt 4 „wycieczki organizowane zbiorowo przez urząd dla wszystkich uprawnionych” w związku z przeniesieniem kwoty  15850 zł (słownie: piętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt zł) do działu III „WYDATKI” ust. 1, lit. f „na kupony podarunkowe lub paczki okolicznościowe”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego oraz Naczelnikowi Wydziału Finansowo - Księgowego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zaplanowane na rok bieżący w rocznym preliminarzu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych środki przeznaczone na „wycieczki organizowane zbiorowo przez urząd dla wszystkich uprawnionych” nie zostały wykorzystane, natomiast środki „na kupony podarunkowe lub paczki okolicznościowe” zaplanowanie zostały na niskim poziomie w stosunku do ilości osób uprawnionych. Biorąc pod uwagę wzrost cen i kosztów utrzymania oraz zbliżający się okres wzmożonych wydatków, zasadnym będzie przeniesienie niewykorzystanych środków w taki sposób, by zabezpieczyć potrzeby socjalne pracowników.

Sporządziła: Anna Wójciak

Zmiany zostały uzgodnione z komisją ZFŚS
Andrusewicz Mariusz
Włodarczyk Urszula
Wójciak Anna