Rok 2012 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.12.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych

ZARZĄDZENIE Nr 120.12.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 marca 2012 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych

Na podstawie § 1 ust.3, 5 i 6, § 2 ust.2 oraz § 39 ust. 2 Instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 120.49.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Na koordynatora czynności kancelaryjnych wyznaczam Panią Izabelę Buckowską inspektora w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 marca 2012 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku ze zmianą personalną na stanowisku prowadzącym, między innymi, archiwum zakładowe w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie funkcjonującym w strukturze Wydziału Organizacyjnego należy dokonać zmiany w tym zakresie w Zarządzeniu nr 120.49.2011 z dnia 23 listopada 2011r.

Sporządziła:
Izabela Buckowska