Rok 2012 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.5.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 120.5.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 1 lutego 2012 r.


w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego  w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0152-16/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 kwietnia 2010 r.  zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie wewnętrzne nr 2/96 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 01.12.1996 r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego  w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podpisania

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu wdrażają Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego. Obowiązująca  w Urzędzie Miasta i Gminy Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego wymaga aktualizacji. Biorąc pod uwagę zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego zasadnym jest wprowadzenie nowej Instrukcji opracowanej zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.

Sporządziła:
Anna Wójciak