Rok 2012 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.45.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXVI sesji w dniu 25 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.45.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnego za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXVI sesji w dniu 25 października 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 października 2012 roku odpowiada:

Nr uchwały: W sprawie:   Wydział/jednostka:
XXVI/218/12 skierowania do służb państwowych wniosku o zbadanie i kontrolę prawidłowości przeprowadzenia i finansowania remontów dróg gminnych na terenie miasta Gryfino Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
XXVI/219/12 skierowania do służb państwowych wniosku o zbadanie i kontrolę prawidłowości wykonania postanowień umowy sprzedaży udziałów PEC sp. z o.o. w Gryfinie Biuro Obsługi Rady i Burmistrza

§ 2. Odpowiedzialnemu wymienionemu w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 25 października 2012 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na drugiej części XXVI sesji w dniu 25 października 2012 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie wydziału odpowiedzialnego za ich realizację.