Rok 2012 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.46.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 października 2012 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXVII nadzwyczajnej sesji w dniu 29 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.46.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXVII nadzwyczajnej sesji w dniu 29 października 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 29 października 2012 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie:   Wydział/jednostka:
XXVII/220/12 podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych Referat Spraw Obywatelskich
XXVII/221/12 zmiany Uchwały Nr XIII/118/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Gryfino Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
XXVII/222/12 obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2013 Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
XXVII/223/12 określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
XXVII/224/12 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 r. Skarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na nadzwyczajnej sesji w dniu 29 października 2012 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza  Maciej Szabałkin

 

UZASADNIENIE

Na XXVII nadzwyczajnej sesji w dniu 29 października 2012 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.