Rok 2012 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.21.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie „Instrukcji gospodarki kasowej” dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 120.21.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 kwietnia 2012r.


zmieniające zarządzenie w sprawie „Instrukcji gospodarki kasowej” dla Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 ze zmianami),
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005r. Nr 1, poz. 2 ze zmianami),
 3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zmianami),
 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r., Nr 21, poz. 94 ze zmianami),
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne  (Dz. U.1998r. Nr 129, poz. 858; 2000r. Nr 17, poz. 221; 2010r. Nr 166, poz. 1128);
 6. Zarządzenie Nr 1/2003 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych, które wskutek zużycia lub uszkodzenia przestają być prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. NBP 2003r. Nr 1, poz. 1; 2004r. Nr 7, poz. 14);
 7. Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 sierpnia 1989r. w sprawie zatrzymania fałszywych znaków pieniężnych (M.P. Nr 32, poz. 255; 1990r. Nr 11, poz. 88)

Zarządzam co następuje:

§1.

 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 0152/11/10 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie instrukcji gospodarki kasowej dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w punkcie 9, pkt. 4 dodaje się podpunkt e) w brzmieniu:
  e) „drukami ścisłego zarachowania są arkusze spisu z natury”.
 2. Załącznik nr 1 stanowiący załącznik do instrukcji gospodarki kasowej otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Zobowiązuję pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, którym powierzono obowiązki z zakresu gospodarki kasowej, do ścisłego stosowania i przestrzegania „Instrukcji gospodarki kasowej”, wprowadzanej niniejszym Zarządzeniem, pod rygorem odpowiedzialności służbowej.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat