Rok 2012 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.36.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 września 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji

ZARZĄDZENIE Nr 120.36.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 września 2012 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; zm: Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228; z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429) oraz §10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. zmienionego zarządzeniem nr 120.32.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 czerwca 2011 r. zarządzam co następuje:

§1. 1. W celu przygotowania i przeprowadzania postępowań dot. udzielania zamówień publicznych we wszystkich trybach dopuszczonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w zakresie zadań Wydziału Planowania Przestrzennego Strategii, Rozwoju i Inwestycji, wyznaczam osoby mogące brać udział w pracach Komisji Przetargowej:

 1. Mariusz Andrusewicz
 2. Helena Bobrowicz
 3. Krzysztof Czosnowski
 4. Joanna Ekiert
 5. Tomasz Głuszko
 6. Piotr Górkiewcz
 7. Dorota Koleda
 8. Magdalena Konopelko
 9. Aleksandra Olchowska
 10. Longina Rutkowska
 11. Barbara Szczepaniak
 12. Stefania Świątek
 13. Agnieszka Wernikowska.

2. Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Strategii, Rozwoju i Inwestycji, a w przypadku jego nieobecności – zastępca naczelnika, we wniosku o wszczęcie postępowania skierowanym do kierownika zamawiającego wnioskuje o powołanie, spośród osób wymienionych w § 1 ust. 1 osoby, Komisji Przetargowej na potrzeby konkretnego postępowania przetargowego, ze wskazaniem funkcji jakie będą w niej pełnić.

§2. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0152-1/09 z dnia  5 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Planowania Przestrzennego Strategii, Rozwoju i Inwestycji.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami personalnymi w Wydziale Planowania Przestrzennego Strategii, Rozwoju i Inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zaszła konieczność zmiany składu osobowego Komisji Przetargowej powołanej do przygotowywania  i przeprowadzania zamówień publicznych we wszystkich trybach dopuszczonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w zakresie działania Wydziału Planowania Przestrzennego Strategii, Rozwoju i Inwestycji.

Sporządził:
Krzysztof Czosnowski