Rok 2012 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.25.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 08 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Niepodległości 16 w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 120.25.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 08 czerwca 2012 r.


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy  ul. Niepodległości 16 w Gryfinie

Na podstawie art. 36a ust. 6 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115 poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz. 1280; Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320,  Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) zarządzam:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Niepodległości 16 w Gryfinie w składzie:

1)  Piotr Romanicz - przedstawiciel organu prowadzącego
    - przewodniczący komisji,
2) Olga Woś - przedstawiciel organu prowadzącego
    - członek komisji,
3) Grzegorz Jastrowicz - przedstawiciel organu prowadzącego
    - członek komisji,
4) Alina Sukiennicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
    - członek komisji,
5) Renata Rucińska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
    - członek komisji,
6) Jerzy Dudkiewicz - przedstawiciel rady pedagogicznej
    - członek komisji,
7) Agnieszka Juszkiewicz - przedstawiciel rady rodziców
    - członek komisji,
8) Dariusz Ulanowski - przedstawiciel związku zawodowego
    - członek komisji,
9) Mariola Małolepsza - przedstawiciel związku zawodowego
    - członek komisji.
10) Beata Wilk - przedstawiciel związku zawodowego
    - członek komisji

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Z-ca Burmistrza

Maciej Szabałkin

 

UZASADNIENIE

W związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Niepodległości 16 w Gryfinie, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zgodnie z art. 36a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) powołuje komisję konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska