Rok 2012 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.14.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XVIII sesji w dniu 22 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.14.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XVIII sesji w dniu 22 marca 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 22 marca 2012 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XVIII/155/12 nadania nazwy drodze wewnętrznej Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XVIII/156/12 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Pniewo Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XVIII/157/12 bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XVIII/158/12 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gardno – rejon ul. Słonecznej Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XVIII/159/12 udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w przebudowie zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120 Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XVIII/160/12 odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji/

Biuro Obsługi Rady i Burmistrza

XVIII/161/12 przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2012 roku” Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
XVIII/162/12 ustalenia cen biletów komunikacji lokalnej Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
XVIII/163/12 udzielenia pomocy rzeczowej Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
XVIII/164/12 wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2013 środków funduszu sołeckiego Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XVIII/165/12 zmiany uchwały Nr XVI/144/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XVIII/166/12 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok Skarbnik Miasta i Gminy
XVIII/167/12 przyjęcia apelu do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie o przyznanie miejsca na cyfrowym multipleksie telewizji naziemnej Fundacji LUX VERITATIS Biuro Obsługi Rady i Burmistrza

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 22 marca 2012 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na XVIII sesji w dniu 22 marca 2012 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie wydziałów i jednostek odpowiedzialnych za ich realizację.