Rok 2012 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.11.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 120.11. 2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 22 lutego 2012 r.


zmieniające Regulamin Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniem Nr 120.32.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 czerwca 2011 zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam opracowany na rok 2012 Roczny preliminarz dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadzam opracowaną na rok 2012 Tabelę wysokości dopłat na poszczególne cele  i rodzaje działalności socjalnej stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego oraz Naczelnikowi Wydziału Finansowo - Księgowego.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 Nr 70 poz. 335 ze zmianami) obligują pracodawcę do dokonywania corocznego odpisu podstawowego na przeciętną liczbę zatrudnionych w zakładzie pracy  na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, którego następstwem jest ustalenie kwoty jaką należy przeznaczyć na prowadzenie działalności socjalnej w danym roku kalendarzowym. Na podstawie  § 3 ust. 1 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podstawą gospodarowania środkami ZFŚS jest Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wraz  z zatwierdzonym corocznie Preliminarzem dochodów i wydatków oraz Tabelą wysokości dopłat na poszczególne cele i rodzaje działalności. Dokumenty te stanowią załączniki do ww. regulaminu  i są corocznie opracowywane.

Sporządziła:
Anna Wójciak

Zmiany zostały uzgodnione z komisją ZFŚS
Andrusewicz Mariusz ……………………
Włodarczyk Urszula ……………………..
Wójciak Anna ……………………………