Rok 2012 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.41.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 października 2012r. zmieniające zarządzenie Nr 0152/11/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie „Instrukcji gospodarki kasowej” dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 120.41.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 października 2012r.


zmieniające zarządzenie Nr 0152/11/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie „Instrukcji gospodarki kasowej” dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie:

  1. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 ze zmianami),
  2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005r. Nr 1, poz. 2 ze zmianami),
  3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zmianami),
  4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r., Nr 21, poz. 94 ze zmianami),
  5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U.1998r. Nr 129, poz. 858; 2000r. Nr 17, poz. 221; 2010r. Nr 166, poz. 1128);
  6. Zarządzenie Nr 1/2003 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych, które wskutek zużycia lub uszkodzenia przestają być prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. NBP 2003r. Nr 1, poz. 1; 2004r. Nr 7, poz. 14);
  7. Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 sierpnia 1989r. w sprawie zatrzymania fałszywych znaków pieniężnych (M.P. Nr 32, poz. 255; 1990r. Nr 11, poz. 88) zarządzam co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1 do Instrukcji gospodarki kasowej stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 0152/11/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie „Instrukcji gospodarki kasowej” dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionym zarządzeniem nr 120.21.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 kwietnia 2012 roku, a także zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino nr 120.40.2012 z dnia 1 października 2012 roku, wprowadzam następujące zmiany:

W tabeli wzorów podpisów osób upoważnionych do zatwierdzania wypłat pod względem merytorycznym po pozycji nr 31 w tabeli dodaje się pozycję nr 32 w brzmieniu:

L.p. STANOWISKO  IMIĘ I NAZWISKO WZÓR PODPISU
32 Podinspektor Henryk Nowakowski  

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku z udzielonym pełnomocnictwem dla Pana Henryka Nowakowskiego w zakresie dysponowania środkami budżetowymi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego zaszła konieczność wprowadzenia zmian w tabeli dotyczącej wzorów podpisów osób upoważnionych do zatwierdzania wypłat pod względem merytorycznym.

Sporządziła:
Toporowicz Katarzyna