Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 sierpnia  2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej   w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy o kwotę 64.138,17 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 64.138,17
852     Pomoc społeczna 63.964
85295   Pozostała działalność 63.964
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 63.964
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 174,17
85395   Pozostała działalność 174,17
2327 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 174,17
OGÓŁEM 64.138,17

§ 2. Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 174,67 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 174,67
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 174,67
85395   Pozostała działalność 174,67
2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 174,67
OGÓŁEM 174,67

§ 3.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 100.971,71 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 23.811
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13.005
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 200
4300 Zakup usług pozostałych 200
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 12.805
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12.805
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9.306
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 800
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800
92195   Pozostała działalność 8.506
4300 Zakup usług pozostałych 8.506
926     Kultura fizyczna i sport 1.500
92601   Obiekty sportowe 1.500
4260 Zakup energii 1.500
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 77.160,71
852     Pomoc społeczna 75.964
85295   Pozostała działalność 63.964
3110 Świadczenia społeczne 63.964
85219   Ośrodki pomocy społecznej 12.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12.000
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.196,71
85395   Pozostała działalność 1.196,71
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.196,71
OGÓŁEM 100.971,71

§ 4.  Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 37.008,21 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 23.811
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13.005
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 200
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 12.805
4260 Zakup energii 12.805
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9.306
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 800
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800
92195   Pozostała działalność 8.506
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.506
926     Kultura fizyczna i sport 1.500
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 1.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 13.197,21
852     Pomoc społeczna 12.000
85213   Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 12.000
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12.000
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.197,21
85395   Pozostała działalność 1.197,21
4307 Zakup usług pozostałych 607,74
4309 Zakup usług pozostałych 134,98
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 426,67
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 27,82
OGÓŁEM 37.008,21

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 900

  • 200 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w związku z potrzebą prawidłowego ujęcia wydatków planowanych w obrębie funduszu sołeckiego (Sołectwo Dołgie)
  • 12.805 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wydatki (umowa zlecenie) związane z rozliczeniem projektu „Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gryfino”.

Dział 852

  • 63.964 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 396/2012 (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.27) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. (podzadanie 13.1.1., działanie 13.1.1.8.)
  • 12.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z przeznaczeniem na zakup serwera i zasilacza awaryjnego.

Dział 853

  • 174,17zł i 174,67 zł (dochody)/1.197,21 zł i 1.196,71 zł (wydatki) – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu partnerskiego  pn „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim”.

Dział 921

  • 8.506zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem  Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z potrzebą prawidłowego ujęcia wydatków planowanych w obrębie funduszu sołeckiego ( Sołectwo Bartkowo – 3.000 zł, Sołectwo Sobiemyśl 2.506 zł, Sołectwo Żabnica 3.000 zł).

Dział 926

  • 1.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem  Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z koniecznością prawidłowego zakwalifikowania środków finansowych w zakresie sportu.

Sporządziła:
S. Skrzyniarz