Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.3.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie planów finansowych do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2012

ZARZĄDZENIE Nr 0050.3.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 stycznia 2012 r.


w sprawie planów finansowych do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2012.

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz.1386 Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) w związku z Uchwałą Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§1. Ustala się plany finansowe do Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012, zgodnie z załącznikami:

  1. Dochody budżetu Gminy Gryfino – 129.928.083 zł (załącznik Nr 1-22)
  2. Wydatki budżetu Gminy Gryfino – 150.572.921 zł  (załącznik Nr 1-21)

§2.

  1. Ustala się personalnych dysponentów dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 22, którzy działają na zasadach określonych w pełnomocnictwach indywidualnych.
  2. Dysponenci zobowiązani są do szczególnej dbałości o prawidłowość wykonywania wydatków ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) dotyczących zasad gospodarki finansowej oraz przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn.zm.).

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy oraz dysponentom wskazanym w zarządzeniu, odpowiednio w zakresie im przypisanym.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 247 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu terytorialnego (Burmistrz), wykonuje budżet jednostki samorządu terytorialnego oraz w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej przekazuje podległym jednostkom informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz