Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.16.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia , w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.16.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 stycznia 2012 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia , w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536; z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w drodze zlecenia, w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy. Ogłoszenie stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat
UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA

Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Obowiązkiem organów administracji publicznej jest wspieranie organizacji w realizowaniu zadań publicznych. W związku z powyższym gmina ogłasza konkurs na realizację zadania, które mieści się w sferze zadań publicznych, o których mowa jest w ustawie o działalności pożytku publicznego z dnia 24 kwietnia 2003 roku art. 4. Ponadto zlecanie realizacji zadań jest zgodne z Rocznym Programem Współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Sporządziła:
Barbara Lefik