Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie zlecenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie realizacji zadania pracy z rodziną.

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 stycznia 2012r.


w sprawie zlecenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie realizacji zadania pracy z rodziną.

Na podstawie art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zlecam Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gryfinie realizację zadania pracy z rodziną na terenie miasta i gminy Gryfino.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie:

Z dniem 01 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nakładająca na gminy obowiązek wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej.
Z treści art. 10 i 190 cytowanej ustawy wynika możliwość przekazania zadania pracy z rodziną organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność między innymi w zakresie pomocy społecznej. Biorąc pod uwagę iż rodzaj zadań wynikających z cytowanej wyżej ustawy jest powiązany z zadaniami obecnie realizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej, zasadne jest prowadzenie tych zadań przez tę samą jednostkę.

Sporządziła:
Krystyna Hołubowska

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
Bożena Górak