Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 06 lipca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 06 lipca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 9.500 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 9.500
801     Oświata i wychowanie 4.000
80195   Pozostała działalność 4.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.500
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.500
4300 Zakup usług pozostałych 1.500
90013   Schroniska dla zwierząt 4.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4.000
OGÓŁEM 9.500

§ 2.  Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 9.500 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 9.500
801     Oświata i wychowanie 4.000
80195   Pozostała działalność 2.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
80104   Przedszkola 2.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.500
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500
90013   Schroniska dla zwierząt 4.000
4300 Zakup usług pozostałych 4.000
OGÓŁEM 9.500

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca  Burmistrza Maciej Szabałkin

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 9001

  • 5.500 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w związku z potrzebą prawidłowego ujęcia wydatków planowanych w obrębie funduszu sołeckiego ( Sołectwo Stare Brynki -1.500 zł) oraz w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu do wyłapywania bezpańskich psów.

Dział 801

  • 4.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Sporządziła:
S.Skrzyniarz