Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.42. 2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.42. 2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 marca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

 Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 37.545 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 30.400
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 30.000
85415   Pomoc materialna dla uczniów 30.000
3240 Stypendia dla uczniów 30.000
750     Administracja publiczna 400
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 400
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 5.000
852     Pomoc społeczna 5.000
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5.000
4410 Podróże służbowe krajowe - zad. własne 4.000
4410 Podróże służbowe krajowe - zad. zlecone 1.000
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie 2.145
851     Ochrona zdrowia 2.145
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.145
4300 Zakup usług pozostałych 2.145
  OGÓŁEM   37.545

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 37.545 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

30.400
854       Edukacyjna opieka wychowawcza 30.000
85412   Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 30.000
4300 Zakup usług pozostałych 30.000
750      Administracja publiczna 400
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 400
4300 Zakup usług pozostałych 400
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 7.145
852       Pomoc społeczna 5.000
85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - zad.własne 4.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - zad.zlecone 1.000
851       Ochrona zdrowia 2.145
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2.145
4300 Zakup usług pozostałych 2.145
  OGÓŁEM   37.545

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 400 zł – zmian planu wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Biura Obsługi Rady i Burmistrza z przeznaczeniem na płatności związane z umowami zlecenie.

Dział 851

  • 2.145 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z przeznaczeniem dla Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego w Gryfinie na zwrot kosztów związanych z przewozem dzieci na półkolonie zimowe.

Dział 852

  • 5.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie z przeznaczeniem na koszty podróży   w zakresie usług opiekuńczych.

Dział 854

  • 30.000 zł – zmian planu wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na realizację wypłat stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym.

Sporządziła:
S.Skrzyniarz