Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 21 września 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 21 września  2012 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,   Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2012, zarządzam, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 231.500 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 131.500
750     Administracja publiczna 131.200
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4.000
4430 Różne opłaty i składki 4.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 127.200
4300 Zakup usług pozostałych 120.000
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 7.200
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 300
92195   Pozostała działalność 300
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 70.000
926     Kultura fizyczna i sport 70.000
92601   Obiekty sportowe 70.000
4300 Zakup usług pozostałych 70.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie – zad.zlecone 30.000
852     Pomoc społeczna 30.000
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 30.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30.000
OGÓŁEM 231.500

§ 2.  Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 231.500 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 131.500
750     Administracja publiczna 131.200
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4.000
4300 Zakup usług pozostałych 4.000
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 127.200
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 120.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7.200
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 300
92195   Pozostała działalność 300
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 70.000
926     Kultura fizyczna i sport 70.000
92601   Obiekty sportowe 70.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie – zad.zlecone 30.000
852     Pomoc społeczna 30.000
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 30.000
4300 Zakup usług pozostałych 30.000
OGÓŁEM 231.500

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z-up Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 750

  • 4.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Obsługi Rady i Burmistrza z przeznaczeniem na opłaty składek członkowskich.
  • 127.200 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych z przeznaczeniem na wypłatę inkasa dla sołtysów i obsługę prawną.

Dział 852

  • 30.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia (zadania zlecone).

Dział 921

  • 300 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w związku z koniecznością prawidłowego ujęcia wydatków planowanych w obrębie funduszu sołeckiego (Sołectwo Gardno).

Dział 926

  • 70.000 zł – zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na naprawę nawierzchni SKATE PARKU.

Sporządziła:
S. Skrzyniarz