Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.55.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.55.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 kwietnia 2012 r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert  na realizację zadań publicznych w drodze zlecenia, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Na podstawie art. 15 ust. 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  z dnia 24 kwietnia 2003 r.  (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536; z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zaopiniowania ofert na zadania ogłoszone w konkursie z dnia 4 kwietnia 2012 roku powołuję Komisję Konkursową w składzie:

  1. Piotr Romanicz – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Przewodniczący Komisji
  2. Barbara Lefik – Koordynator ds. organizacji pozarządowych, Inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych - Członek Komisji
  3. Daniel Cieślak – Inspektor w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych – Członek Komisji
  4. Kazimierz Koczan – Gminny Klub Sportowy „Błękit” Pniewo - Członek Komisji
  5. Teresa Glińska – Uniwersytet Trzeciego Wieku - Członek Komisji

§ 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

  1. weryfikacja ofert pod względem formalnym;
  2. ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;
  3. proponowanie rozdzielenia środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
  4. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino odpowiedzialnemu za zlecenie zadań;
  5. sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Płat

 

Uzasadnienie

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r.  Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) wprowadziła obowiązek powoływania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert. W związku z ogłoszonym konkursem na realizację zadań publicznych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi zasadnym jest powołanie Komisji Konkursowej. Zgodnie z ww. ustawą w skład Komisji wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.

Sporządziła:
Barbara Lefik