Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0050.101.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 19 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie działki z obciążenia hipoteką przymusową wpisaną na rzecz Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.101.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 19 września 2012 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie działki z obciążenia hipoteką przymusową wpisaną na rzecz Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 90 ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia  6 lipca 1982 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, Nr 125 poz. 1368; z 2002 r.  Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 42, poz. 363; z 2004 r. Nr 172, poz. 1804; z 2008 r. Nr 116, poz. 731; z 2009 Nr 131, poz. 1075, z 2011 r. Nr 230, poz. 1370, z 2012 r., poz. 827) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 20.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. - zarządzam co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę na wyłączenie działki oznaczonej numerem 161/3  o powierzchni 0,0135 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo,  z obciążenia hipoteką przymusową zwykłą w wysokości 4.544,10 zł (cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery złote i dziesięć groszy) wpisaną na rzecz Gminy Gryfino z tytułu zabezpieczenia niespłaconej należności stanowiącej opłatę adiacencką, w księdze wieczystej Nr SZ1Y/00001139/6.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2007 r. wydana została decyzja w sprawie ustalenia dla współwłaścicieli w udziałach po 1/2 części, opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem. Zgodnie z wnioskiem stron opłata adiacencka w łącznej wysokości 5.049,00 zł rozłożona została na 10 rat rocznych, w wysokości po 252,45 zł każda rata za udział do 1/2 części. W celu zabezpieczenia pozostałej należności w księdze wieczystej nr SZ1Y/00001139/6 dokonano wpisu hipoteki przymusowej zwykłej.
Na dzień dzisiejszy dokonano wpłaty pięciu rat. Do spłaty pozostała kwota 2.524,50 zł.
W dniu 17 września 2012 r. wpłynął wniosek współwłaścicieli nieruchomości o wyłączenie działki oznaczonej numerem 161/3 o powierzchni 0,0135 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo z obciążenia hipotecznego w związku z zamiarem przekazania jej na rzecz Skarbu Państwa na cele publiczne – poszerzenie drogi krajowej nr 31.
W księdze wieczystej pozostaje 1 nieruchomość o łącznej powierzchni 0,1732 ha, której wartość w 2008 r. oszacowana została na kwotę 98.984,00 zł,
Kwota ta w zupełności pokrywa zobowiązanie wobec Gminy Gryfino.
Zgodnie z art. 90 ustawy o księgach wieczystych i hipotece w razie sprzedaży części nieruchomości obciążonej hipoteką sprzedawca lub kupujący mogą żądać, aby wierzyciel zwolnił tę część od obciążenia, jeżeli jest ona stosunkowo nieznaczna, a wartość pozostałej części nieruchomości zapewnia wierzycielowi dostateczne zabezpieczenie.

Sporządziła:
Ż. Snoch

Naczelnik
Wydziału Działalności Gospodarczej
Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Teresa Drążek