Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.118.2012. BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 06 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych godzinowych i dziennych stawek czynszu netto za najem pomieszczeń, w budynku Centrum Wodnego Laguna, położonym w Gryfinie przy ul. Wodnika 1, stanowiącym własność Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 0050.118.2012.
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 06 listopada 2012 r.

 
w sprawie ustalenia minimalnych godzinowych i dziennych stawek czynszu netto za najem pomieszczeń, w budynku Centrum Wodnego Laguna, położonym w Gryfinie przy ul. Wodnika 1, stanowiącym własność Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203;  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241;  z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217 poz.1281; z 2012 r. poz.567) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Ustalam niżej wymienione, minimalne stawki czynszu za najem pomieszczeń w budynku Centrum Wodnym Laguna, położonym w Gryfinie przy ul. Wodnika 1, stanowiącym własność Gminy Gryfino:
  1. za najem sali konferencyjnej - 40,00 zł za 1 godzinę,
  2. za najem sali fitness - 30,00 zł za 1 godzinę,
  3. za najem sali bankietowej w celach szkoleniowo – konferencyjnych - 50,00 zł za 1 godzinę,
  4. za najem sali bankietowej w celach gastronomicznych oraz gastronomiczno-rozrywkowych - od 500,00 zł za 1 dzień. Ostatecznie wysokość czynszu będzie ustalana każdorazowo na wniosek Dyrektora Centrum,
  5. pod stoiska wystawiennicze lub reklamowo-informacyjne - 100,00 zł za 1 m2 powierzchni dziennie.
 2. Czynsz ustalony w oparciu o wyżej wymienione stawki będzie powiększony  o podatek od towarów i usług VAT, w wysokości określonej przepisami odrębnymi.

§ 2. Dopuszcza się możliwość zastosowania ulg lub zwolnień z opłat czynszowych wymienionych w §1 ust.1, na wniosek Dyrektora Centrum.

§ 3. Za wykorzystywanie przedmiotu najmu bez umowy do czasu oddania ich wynajmującemu, pobiera się opłatę w wysokości 200 % dotychczasowego czynszu brutto.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zm.) nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu, w tym oddania w najem lub dzierżawę. Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
W związku z tym, że w obowiązujących obecnie w Gminie Gryfino, regulacjach w sprawie czynszów najmów i dzierżawy gminnych nieruchomości, brak jest odniesień do funkcji realizowanych w budynku Centrum Wodnym Laguna w Gryfinie, zachodzi konieczność ustalenia stosownych stawek.

Sporządziła
T.Drążek