Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.127.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia ceny jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 0050.127.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 6 grudnia 2012 r.


w sprawie ustalenia ceny jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Na podstawie § 12 uchwały Nr XXXII/314/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się cenę jednej godziny usług opiekuńczych w wysokości 22,24 zł.

  1. Cena, o której mowa w ust.1 obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. i stanowi podstawę do naliczania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie odpłatności przez osoby korzystające z usług opiekuńczych na terenie Gminy Gryfino.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Paragraf 9 uchwały Nr XXXII/314/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków zwalniania od opłat oraz trybu ich pobierania stanowi, że cena jednej godziny usług opiekuńczych jest ustalana na podstawie analizy kosztów wykonania usługi. Analizy tej dokonuje się za okres 12 miesięcy liczonych od 1 lipca roku poprzedzającego analizę do 30 czerwca danego roku, a zmiany ceny jednej godziny usług opiekuńczych dokonuje się od 1 stycznia następnego roku po przeprowadzonej analizie.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie dokonał analizy kosztów wykonania usług opiekuńczych za okres od lipca 2011r. do czerwca 2012r. i ustalił średni koszt jednej godziny usługi na poziomie 22,24 zł. (Kalkulacja jednej godziny usług opiekuńczych z dnia 19 września 2012r. - w załączeniu).
W związku z dyspozycją wynikającą z treści § 12 cytowanej powyżej uchwały należy ustalić cenę jednej godziny usług opiekuńczych obowiązującą na terenie Gminy Gryfino.

Sporządziła:
Krystyna Hołubowska

Dyrektor
mgr Bożena Górak