Rok 2012 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.116.2012. BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia rocznych stawek czynszu netto za dzierżawę gminnych nieruchomości gruntowych wraz z częściami składowymi w postaci budynków i urządzeń infrastruktury technicznej, służących do realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej związanych z dostawą wody i kanalizacją oraz za dzierżawę sieci związanych z tą infrastrukturą.

ZARZĄDZENIE NR 0050.116.2012.
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 października 2012 r.


w sprawie ustalenia rocznych stawek czynszu netto za dzierżawę gminnych nieruchomości gruntowych wraz z częściami składowymi w postaci budynków i urządzeń infrastruktury technicznej, służących do realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej związanych z dostawą wody i kanalizacją oraz za dzierżawę sieci związanych z tą infrastrukturą.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 13, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717,Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203;  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241;  z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217 poz.1281; z 2012 r. poz.567) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. - zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Ustalam roczne stawki czynszu netto za dzierżawę gminnych nieruchomości gruntowych wraz z częściami składowymi w postaci budynków  i urządzeń infrastruktury technicznej, służących do realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej związanych z dostawą wody i kanalizacją oraz za dzierżawę sieci związanych z tą infrastrukturą, w wysokości:

  1. 0,20 zł za 1 m2 gruntu wraz z częściami składowymi,
  2. 1,00 zł za 1 mb sieci.

2. Czynsz ustalony w oparciu o wyżej wymienione stawki będzie powiększony  o podatek od towarów i usług VAT, w wysokości określonej przepisami odrębnymi.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zm.) nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu, w tym oddania w dzierżawę.
W skład zasobu nieruchomości Gminy Gryfino wchodzą między innymi grunty, na których posadowione są obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej służące realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej związanych z dostawą wody  i kanalizacją.
W związku z tym, że w obowiązujących obecnie w Gminie Gryfino, regulacjach w sprawie czynszów dzierżawy gminnych nieruchomości, brak jest odniesień do tego typu gruntów a ponadto brak jest uregulowań dotyczących odpłatności za wykorzystywanie sieci związanych z istniejącą infrastrukturą – zachodzi konieczność ustalenia stosownych stawek.
Wskazana w zarządzeniu stawka czynszu za grunt wraz z budynkami i urządzeniami infrastruktury technicznej zawiera łączną opłatę za korzystanie  z gruntu i wskazanych naniesień, z wyłączeniem sieci, dla których ustalona została stawka odrębna.

Sporządziła
K.Lamperska